معنی و محل آپساخوتی

معنی و محل آپساخوتی
نام آپساخوتی عهد مادها به معنی مسکن و محل آب است و با صحنه (صدخانه، پُر چشمه) مطابق می باشد:
अप्सा adj. apsA giving water
कुटि f. kuTi cabin
सात n. sAta riches
khana: fountain
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.