مطابقت کیت پات و آپپاتار با قیدار و ابهر

مطابقت کیت پات و آپپاتار با قیدار و ابهر
در منابع آشوری از دو قلعۀ گیزیل بوندا (حوضۀ رود قیزیل‌ اوزن) در سمت پارسوا (استان کردستان) به نامهای کیت پات (دژ شایسته، مترادف کیت دار، محل دارندۀ شایستگی) و آپپاتار (دژ کناری، مترادف اَپَ-هَر) نام برده شده است که به وضوح یاد آور شهرهای قیدار و ابهر استان زنجان هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.