مطابقت شورگادیا و نیک سامّا با شهر سقز و قصبۀ نمشیر

مطابقت شورگادیا و نیک سامّا با شهر سقز و قصبۀ نمشیر
در لشکرکشی سارگون دوم آشوری به ماد و ماننا از دو منطقۀ شورگادیا (محل نیرومند) و نیک سامّا (محل صومعه) در بین ماننا (آذربایجان غربی) و پارسوا (استان کردستان) یاد شده است که با شهر سقز (سوریگاش) و قصبۀ نمشیر (محل عبادت) همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.