معنی نامهای میمه و ممقان و میمند

معنی نامهای میمه و ممقان و میمند
نظر به وجود قناتهای مهم و فراوان شهرکهای میمه و ممقان نام آنها را میشود از مَغِم اوستایی (قابل تبدیل به مَئم) به معنی مغاک، غار، سوراخ و قنات گرفت.
در نام قصبۀ غارها، میمند، واژۀ مَغ (مَئ) یا مَغِم (مَئِم، میم) به معنی غار است. تبدیل غ به ئ در تبدیل مغ پت به مؤبد هم دیده میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.