مطابقت نام ناحیۀ باستانی میسی با ناحیۀ ماد مجاور ماننا که محل دیاکو بوده است

مطابقت نام ناحیۀ باستانی میسی با ناحیۀ ماد مجاور ماننا که محل دیاکو بوده است
در تاریخ ماد ناحیۀ بین گیزیل بوندا (حوضۀ قیزیل‌ اوزن) و ماننا در علیای رود جغتو و پارسوا (کردستان و نواحی مجاور آن در شمال شرقی) که با چهار اویماق کنونی (محل چهار قبیله) همخوانی دارد، به نام میسی (میانی) خوانده شده است. آشوریان در آن سمت از نام مادای (ماد) هم یاد می کنند که هیئت دیگری از همان میسی (مئیذیه، میانی) به نظر می رسد. اگر این دو ناحیه را یکی بدانیم، نام ماد همچنانکه استاد پورداود می گوید به معنی میانی خواهد بود:
मध्ये madhye in the middle
احتمال دارد نامهای ماد (میانی) و پارس (کناری) به سبب نزدیکی و دوری آنها از امپراطوری آشور بدین نامها مسمّی گردیده اند:
पार्श्वे loc. pArshve (pArsu) at the side
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.