معنی لفظی ولنجک و قلهک

معنی لفظی ولنجک و قلهک
ولنجک شکارگاه بوده است لذا می تواند والان-جاک باشد یعنی محل تله گذاری. قلهک هم به سبب قناتهای کهن آن می تواند از گِرِذَ اوستایی (قابل تبدیل به گِله) یعنی محل سوراخ زیر زمینی و قنات اخذ شده باشد و آن ترکیب قلّۀ عربی و پسوند نسبت اک ایرانی نیست. گل در ترکیب گلوبندک هم اشاره به تنبوشۀ (مجرای زیرزمینی تعبیه شدۀ) کهن آن است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.