معنی مهراب

معنی مهراب
مهراب می تواند به معنی محل زمزمۀ سرودهای دینی یا زمزمه کنندۀ بزرگ باشد:
mitha (mih, meh): place
mah: big
रव m. rava (rap) humming
रपति{रप्} verb rapati[rap] talk
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.