مطابقت بیت زوالزاش و بیت ماتّی با سروآباد و مریوان

مطابقت بیت زوالزاش و بیت ماتّی با سروآباد و مریوان
آشوریان در بازگشت از ماد به دره دیاله از دو محل به نام بیت زوالزاش (جایگاه زیبا) و بیت ماتّی (محل چمنزاری) عبور کرده اند که با سروآباد (سرئو آباد، آبادی زیبا) و مریوان (محل چمنزاری) مطابقت می نمایند.
धवल adj. dhavala beautiful
zash: place
मत्ठ m. matTha meadow
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.