محل محتمل ایزیرتو و ایشتائو

محل محتمل ایزیرتو و ایشتائو
مکان شهر ایزیرتو پایتخت ماننا را در سمت بوکان و سقز و زیویه جستجو کرده اند. ولی نظر به نامهای اورمیاته و اوزبیا که همراه آن ذکر شده اند و با ارومیه و زیوه مطابقت دارند، نام و مکان ایزیرتو (دژ درخشان) با روستای باستانی قیزیل‌ عاشیق (محل طلایی) در شهرستان ارومیه قابل قیاس میگردد:
अधीरा f. adhIrA lightning
तयते{तय्} verb 1 tayate[tay, tu] protect
آخسری شاه ماننا در مقابل آشوریان، پایتخت را به دژ ایشتائو (محل ثروتمند) انتقال داده بود که با تپه حسنلو قابل قیاس است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.