مطابقت شهر باستانی هیربا با هرند

مطابقت شهر باستانی هیربا با هرند
شهر هیربا (ثروتمند) که محل نبرد بین سپاهیان آستیاگ پادشاه ماد و کورش پادشاه پارس در ناحیۀ اصفهان، در مجاورت پارس بوده است با شهرک هرند (هیروند، دارای ثروت) حالیه مطابقت دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.