محل محتمل بیت کاری و شاپاردا

محل محتمل بیت کاری و شاپاردا
در منابع آشوری از دو شهر به نامهای بیت کاری (خانۀ سنگی) و شاپاردا (محل جنگجویان) که در سمت کارکاشی (کاشان، عمارت سنگی) و شمال شرقی خارخار (دیواندره) بوده اند، نام برده شده اند که با کاشان (بیت ساگبات، عمارت سنگی) و سهرورد (شهر دفاعی) همخوانی دارند:
कर्कर m.n. kar[kara] stone
स्पर्धा f. spardhA competition
स्पर्धा f. spardhA rivalry
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.