معنی محتمل فارسجین

معنی محتمل فارسجین
نام این شهرک سمت تاکستان می تواند از ترکیب وَرِشَ (بیشه) و جین (جا) عاید شده باشد. معنی ظاهری جای فارسها برای آن درست به نظر نمی رسد. چون فارس ها در این منطقه اقلیت و بیگانه‌ نبوده اند:
تبدیل «و» به «ف» طبق لغت نامه دهخدا:
“«و» گاه به «ف» بدل شود:
اوکندن = افکندن.
بیوکندن = بیفکندن.
چوسیدن = چفسیدن. (آنندراج).
دروش = درفش.
دیوار = دیفال. (از لغت محلی شوشتر ذیل دیوار).
کلاوه = کلافه. (آنندراج).
کَوش = کفش. (آنندراج).
وام = فام.
ورج = فرج.
ورجمند = فرجمند.
ورخچ = فرخچ.
وش = فش.
ویار = فیار.
یاوه = یافه.”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.