محل بیت کاپسی (محل انگور خیز)، تادیروتا (دارای حصار با شکوه) و نیروتاکتا (محل دژ زیرزمینی)

محل بیت کاپسی (محل انگور خیز)، تادیروتا (دارای حصار با شکوه) و نیروتاکتا (محل دژ زیرزمینی)
در لشکرکشی آشوریان از سوی نواحی شمالی ماد به سمت نیسایه (نهاوند) از بیت کاپسی (محل انگور و شراب) و تادیروتا (دارای حصار با شکوه) و نیروتاکتا (محل دژ زیرزمینی) نام برده شده است که با ملایر و توره و شهر زیر زمینی سامن همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.