مطابقت نام کار کارخوندیر باستانی با ازناو

مطابقت نام کار کارخوندیر باستانی با ازناو
نام ازناو می تواند بر گرفته از اسن اوستایی (سنگ) و ناو باشد در مجموع یعنی محل ناو سنگی.
نام کار کارخوندیر هم به صورت کار کار خندیر به همین معنی کلنی سنگ کنده کاری شده است. کار (کر، سنگ) و خن-دیر (عمیق کنده کاری شده):
खन adj. khana digging
धीर adj. dhira deep
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.