معنی نام نائین

معنی نام نائین
نام نائین (محل پایینی) و قلعه باستانی نارین (دژ جایگاه پایینی) آن اشاره به خندق بسیار گود اطراف آن دژ داشته اند:
ni: down
निरय m. niraya hell
yaona: place
دور تا دور قلعه نارین را در قدیم با خندقی احاطه نموده بودند که از پایین‌ترین قسمت خندق تا بالاترین قسمت بنا در قدیم ۵۰ متر ارتفاع داشته‌است و بنای مذکور به صورت چند ضلعی بوده که چندین برج در گوشه اضلاع آن قرار داشت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.