معنی لفظ آذری کوزبازی در زراعت و باغداری

معنی لفظ آذری کوزبازی در زراعت و باغداری
کرز. [ک ُ] (اِ) ۞ زمینی را گویند که به جهت سبزی کاشتن و زراعت دیگر هموار کرده و کناره های آن را بلند ساخته باشند. (برهان)(ناظم الاطباء). کرزه. (فرهنگ رشیدی از حاشیه ٔ برهان چ معین). کرد. کرت. رجوع به کرزه ، کرد و کرت شود.
بازی. مخفف برزه. [ب َ زَ] (اِ) (از: برز به معنی زراعت + هَ، پسوند نسبت).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.