معنی نام شهرک لمزان استان هرمزگان

معنی نام شهرک لمزان استان هرمزگان
نام این شهرک می تواند به معنی محل بزرگ و پُر خانوار بوده باشد: مرکب از لم (بزرگ، زیاد) و زان (جان، گان):
लमक m. lama[ka] gallant
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.