معنی نام خورموج

معنی نام خورموج
نام خورموج (خورمو-جا،خرمک حدود العالم) را به درستی با محصول خُرمای آن ربط داده اند ولی ترکیب آن خور-موک (خوردن – خرما) نیست که حدس زده اند، بلکه خرما- اوک (محل دارای محصول خرما) یا خورمو-جا (محل خرما) است:
khorma: date
ओक m. oka house
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.