مطابقت ایزد آریامن هندو ایرانیان با نینازو سومریان (یعنی سرور شفابخش) که در مراسم تطهیر از او استمداد می شده است

مطابقت ایزد آریامن هندو ایرانیان با نینازو سومریان (یعنی سرور شفابخش) که در مراسم تطهیر از او استمداد می شده است.
آریامن، در اوستا ائیریمنَ به معنی یار ،دوستی و آزاده است در گات ها نام نیکی از گروه های اجتماعی است که پیشوایان دینی را در بر می گیرد. در سایر بخش های اوستا ایزد درمان بخش درد ها و پزشک مینوی که چارهٔ درد ها به او سپرده می‌شود، معرفی می شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.