معنی نامهای کهن شهر اُترار

معنی نامهای کهن شهر اُترار
نامهای تُراربند، تَربند و کدر و اُترار این شهر جملگی به معنی شهر ستبر و دارای حصار نیرومند به نظر می رسند:
तुर adj. tura powerful
कठर adj. kaThara hard
औत्र adj. autra rough
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.