معنی نام سمنان و سَمَنگان

معنی نام سمنان و سَمَنگان
بارتولد سمنان را همان کومس (محل بزرگ) قدیم می داند و کومس قدیمی را هم با صد دروازه (هکاتوم پیلون) باستانی مطابقت می دهند. بنابراین اگر نام سمنان را به معنی «دارای [دروازه های] کناری بسیار» بگیریم، نظر بارتولد اثبات میگردد:
सीमा f. simA front
सीमा f. simA edge
सीमा f. simA boundary
सीमा f. simA border
नाना indecl. nAnA many
سَمَنگان به معنی محل محترم و جای اجتماع و جشن و عروسی است:
समान adj. samAna possessing honour or esteem.
समान adj. samAna common
समन n. samana festival
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.