مطابقت مناطق سی پیر مِن و آرکادی و زامرو باستانی با اورامان و بانه و سنندج

مطابقت مناطق سی پیر مِن و آرکادی و زامرو باستانی با اورامان و بانه و سنندج
آشور-ناصیر-پال دوم در حمله به سمت سنندج مقداری مصنوعات مفرغی به رسم هدیه از کشور سی پیر مِن (سیپیری-من، جایگاه گسترده) که به قول او ساکنانش مانند زنان تته‌پته می‌کنند (به زبانی بیگانه سخن می گویند)، دریافت داشت که برای جلب عنایت وی ارسال و تقدیم شده بود.
نام و نشان سی پیر من (جایگاه گسترده) با نام ناحیهٔ اورامان (محل گسترده) قابل قیاس می باشد:
स्फारीभवति verb sphAri [bhavati] spread or diffus widely
वन n. vana (mAna) abode
औरव n. aurava width
वन n. vana (mAna) abode
کتیبهٔ آشوری مربوطه در آن سمت از دژ آرکادی (درخشان) و منطقهٔ زامرو (سردسیر) هم یاد کرده که با بانه و سنندج (سیسرتو، محل سردسیر) همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.