واژهٔ خُمّ به صورت کومو در زبان سامی آسوری-اکدی به معنی جانشین و جایگزین است

واژهٔ خُمّ به صورت کومو در زبان سامی آسوری-اکدی به معنی جانشین و جایگزین است:
kūmu
instead (of) , in lieu of , in a person’ s stead lest.
«ک» گاه بدل ِ «خ » آید:
نارکوک = نارخوک.
کمان = خمان.
کم = خم.
کرنا = خرنا.
کوسه = خوسه. (در کوسه گلین و رکوب کوسج و خوسه)
شاماکچه = شاماخچه.
«ک» و در تعریف نیزبدل ِ «خ » آید:
کنده = خندق .
کسری = خسرو.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.