معنی نام شهرک سِندرک میان میناب و جاسک

معنی نام شهرک سِندرک میان میناب و جاسک
نامهای شهرک هرمزگانی سِندرک یعنی سِندرک و دنیکی به معنی محل پر ثروت به نظر می رسند:
धनिक adj. dhani[ka] rich
धीर adj. dhira[ka] well-bred
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.