معنی محتمل نام شهرک اَهرَم

معنی محتمل نام شهرک اَهرَم
نام شهرک اَهرَم می تواند به معنی رامش دهنده (اَه- رَم) باشد. نام رودخانه این شهر یعنی باهوش ‌(زینت دهنده) گواه این معنی است:
भूषा f. bhUshA decoration
این جزء در نام بشقاب (بوش-گپ اوستایی، کفهٔ زینت یافته) نیز به کار رفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.