معانی جامو و کشمیر

معانی جامو و کشمیر
نام شهر جامو (جامبولاخان) می تواند به معنی محل واقع در دهانهٔ غار مقدس باشد. در چهار کیلومتری شمال شرقی آن معبد غاری شکل کهن معروفی قرار دارد:
जम्भ m. jambha mouth
लय m. laya dwelling
अधस्तात्खनति{खन्} verb 1 adhastAt khanati[khan] cave
نام کشمیر را با توجه به محصول زعفران می توان بدین معنی گرفت:
काश्मीर n. kAshmira saffron
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.