اتیمولوژی بُزمجه

اتیمولوژی بُزمجه
نظر به زخمی کردن و باعث مرگ بُزها شدن بُزمجه (بُزمچه) آنرا می توان به معنی اوستایی کَننده و زخمی کُننده بُزها (بُز-موچه) گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.