معنی رودابه و سودابه و رستم

معنی رودابه و سودابه و رستم
نام‌های رودابه و سودابه را در اوستایی و سنسکریت به ترتیب می توان دارندهٔ شکوه و دارندهٔ سود معنی کرد:
rau: glory
su:profit
धव m. dhava possessor
نام روت-ستهمک (رستم) را نیز در این رابطه می توان از هیئت اوستایی رَئُوَت-ستهم به معنی دارای نیروی با شکوه در نظر گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.