معنی محتمل نام شهر کابُل

معنی محتمل نام شهر کابُل
نظر به نام هندو ایرانی کهن این شهر یعنی اُرُدیستانه (اُرُدی-ستانه، شهر رود-خندق آب کوهستانی)، نام کابُل به صورت کهه-پوره (کهه-پوله) در سنسکریت به معنی شهر رودخانهٔ واقع در شکاف کوهستان درک میشده است:
उरुधार adj. urudhA[ra] Streaming abundantly, water ditch
स्थानक n. sthAna[ka] city
ख n. kha hollow
पुर n. pura city
چون نام سنسکریتی قدیمی رودخانهٔ کابل یعنی کوبها را می توان به معنی رود شکاف کوهستان گرفت. این می رساند که نام کابُل به معنی شهر میان شکاف کوهستان درک می‌شده است:
कुभा f. kubhA Kabul river
कूप m. kUpa hollow
कूप m. kUpa hole
مسلّم به نظر می رسد نام اوستایی ایشکتَ اوپاریسئنه (شهر شکاف کوهستان) مربوط به کابل بوده باشد:
iShkata: cavern, hollow
उपरिशयन n. uparishayana elevated resting-place
نام کابول به صورت کاپ-پول در زبان‌های ایرانی نیز به معنی شهر شکافِ [کوهستان] است. لابد منظور از شکاف (خندق، کاپ) همان خندق آب میان شهر کابل بوده که شمال شهر را از جنوب شهر جدا میکرده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.