مطابقت شیراز با آربوای نقشه های بطلمیوسی

مطابقت شیراز با آربوای نقشه های بطلمیوسی
نظر به یکی بودن محل و معنی آنها این دو نامهای محل واحدی بوده اند: چون واژهٔ هاربهورای سنسکریت (محصول لذیذ، انگور) می توانست به آربوا تلخیص یابد. و خود نام شیراز را نیز می توان به معنی محل بارور شدن رز (تاک) گرفت:
हारभूरा f. hArabhUrA grape
हार adj. hAra delightful
bhura: product
نام باستانی تیرازیس (محل نیرومند کناری) که با شیراز مقایسه شده، یاد آور نام و نشان شهر توج (تاووس) عهد اسلامی است:
तिरस् adverb tiras aside
तिरस् indecl. tiras beyond
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.