اتیمولوژی محتمل انگبین و انگشت

اتیمولوژی محتمل انگبین و انگشت
انگبین می تواند به معنی تشکیل شده از اجزاء زرد و روشن باشد:
अङ्ग n. anga component
अङ्ग n. anga constituent
अङ्ग n. anga component part
भान n. bhAna lustre
भान n. bhAna light
اتیمولوژی انگشت اوستایی: انگشت ترکیب اَنگ(عضو خم شونده) و گوشت یا اُست (استخوان) است. یعنی در مجموع آن به معنی عضو گوشتی-استخوانی خم شونده به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.