اتیمولوژی انغوزه

اتیمولوژی انغوزه
نام انغوزه به صورت اوستایی انغ- اوزه به معنی یاری رسان دارای بوی آزار دهنده است:
انغوزه. [اَ زَ / زِ] (اِ) دارویی بدبو و دافع تشنج و عبارت است از صمغ درخت انگدان که به تازی حلتیث منتن گویند. (ناظم الاطباء). صمغ بدبویی که از یک نوع کما ۞ حاصل می شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.