اتیمولوژی آذوقه

اتیمولوژی آذوقه

امین کیخا: آذوقه یا آذوغه را گاهی ترکی و دهخدا عربی میداند ولی در دانشنامهٔ ایرانیکا زیر ریشه شناسی آدوکنیشه که ماه اول سال ایرانی باستان بوده است، آمده است: آذو یا ادو معنای grain میدهد. آیا به نظر شما آذوغه فارسی است؟

آذوقه به صورت اَذو-گَیَ به اوستایی به معنی خوراک زندگی است.
اگر جزء گَیَ (زندگی) را در اول و اَذو (خوراک) را بعد بیاوریم، به هیئتی از واژهٔ غذا می رسیم. ولی واژه های سنسکریتی خادیه و غاسه به معنی غذا ریشهٔ دیگری برای غذا نشان می‌دهند:

खाद्य n. khAdya food
घास m. ghAsa food

به نظر می رسد خود اینها با واژهٔ اوستایی اَذو پیوند دارند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.