معنی هُلو و شفتالو و شلیل (شفت لیل)

معنی هُلو و شفتالو و شلیل (شفت لیل)
واژهٔ هُلو به صورت اوستایی هَئورو به معنی میوهٔ رسا و کامل است.
شفت.[ش َ] (ص) فربه و سمین و لحمی و گنده و ستبر و ضخیم. (از برهان) (ناظم الاطباء). فربه و گنده. (از فرهنگ جهانگیری).
شفتالو به معنی میوهٔ رسا و [شفت] لیل به سنسکریت به معنی [میوهٔ] لطیف است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.