اتیمولوژی افسوس

اتیمولوژی افسوس
افسوس (اَپَسوس) به معنی دور از احساس بسیار آسودگی و شادی است:
अप apa: further away
सुसुख adj. susukha feeling very comfortable or happy
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.