اتیمولوژی بُلبُل

اتیمولوژی بُلبُل
با توجه به نامهای مترادف هزار دستان (هزار نغمه و سرود) و هزار آوای بلبل، جزء اول آن بر گرفته از بَئورو اوستایی (بُل، ده هزار) می نماید و جزء دوم بر گرفته از وئیری (ستودن و نغمهٔ باب دل) به نظر می آید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.