مطابقت زلیخا با زارینا

مطابقت زلیخا با زارینا
نظر به مطابقت نام سکایی زارینا (زرین) همسر مادیا (یوسف) با نام اساطیری زلیخا (همسر یوسف)، واژهٔ زلیخای روایات اسلامی از نام اوستایی زریکه (زریچه، زرین) اخذ شده است. به نظر می رسد نامهای کُردی و توراتی آنها یعنی زین (زیَن اوستایی) و آسِناث به معنی آسیب رسان و خطرناک از لقب افراسیاب ِ(پر آسیبِ) خود مادیا (دانا) گرفته شده اند. گرچه از سوی دیگر نامهای مم و زین مخفف مادیا و زارینا به نظر می آیند. نام مم را به صورت مئم (مغم) در معنی غارنشین (خرس غارنشین) می‌شود به سبب دستگیر شدن مادیای اسکیتی (یوسف، یوزارسف، افراسیاب) در غار هنگ زیر زمینی و دارای چاه (هامپهول)، دانست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.