اتیمولوژی کاروان و کالا

اتیمولوژی کاروان و کالا
کاروان را به معنی ستون نظامی و مردم گروهی رونده گرفته اند که قانع کننده نیستند. ولی اگر وان (بان) را با واژهٔ سنسکریتی پَنیه (بُنهٔ فارسی) به معنی کالا بسنجیم به معنی قانع کنندهٔ مردم دارای کالا می رسیم:
kAra: people
पण्य n. paNya commodity
خود کالا به معنی [متاع] آماده شده برای [عرضه] به نظر می رسد:
कल्य adj. kalya prepared for
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.