معنی محتمل نام روستاهای چِناس و چناسک

معنی محتمل نام روستاهای چِناس و چناسک
نام روستاهای چِناس و چِناسک اراک و قزوین می توانند به معنی محل سنگ چین شده و محل سنگ چین شدهٔ کوچک باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.