مهرگان جشن خدایان خورشید

مهرگان جشن خدایان خورشید
نظر به اختصاص ماه هفتم سال، تشریتو (مهر) به شمش (مهر) گفته شده است:
جشن پاییزی بابلیان در کنف حمایت شمش خدای عدالت (عدالت کیهانی) بابلی بود.
بنابراین ناهونتهٔ عیلامیان نیز نظیر شمش بابلیان و میثرهٔ پارسیان به عنوان خدای خورشید و عدالت کیهانی، جشن پاییزی داشته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.