اصول اخلاقی علمی

اصول اخلاقی علمی که جامعه شناسان نتیجه گرفته اند:
۱- عدالت و انصاف
۲- درک واقعیت و کشف حقیقت
۳- عشق و محبت
۴- آزادی و رهایی
۵- حرمت و حیثیت
جوامعی که اینها را مراعات و اجراء نکنند، انسانی و پیشرفته نیستند.
بر گرفته از گفتارهای دکتر فرهنگ هولاکویی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.