اتیمولوژی گندم و جو و چاودار

اتیمولوژی گندم و جو و چاودار

به نظر می رسد گنتوم پهلوی (گندم) علی القاعده از یوین-توم اوستایی یعنی دانه و غلهٔ برتر ساخته شده باشد.

جو به اوستایی و سنسکریت به صورت یَوَ آمده است که می توان آنرا به معنی دانهٔ دارای پوشش، از مصدر یاه (یاو-اَنگه، پوشیدن) گرفت.

چاودار (جودَر) ترکیب اوستایی جئیوی (گودی) و دَر/دار (دارنده) به نظر می رسد. چون دانهٔ چاودار لاغرتر از گندم و جو است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.