معنی نام برته (فرته)

معنی نام برته (فرته)
در شاهنامه یکی از سرداران کیخسرو نامش برته (فرته) پسر توانه (توانمند) است. این نام به صورت پَرِته در اوستایی به معنی جنگاور است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.