مطابقت هفت امشاسپند ایرانی با هفت آپکالّو بابلی (مردان دانا)

مطابقت هفت امشاسپند ایرانی با هفت آپکالّو بابلی (مردان دانا)
अंश m. aMsha part, group of men
Span (to be wise)-da/ta (to protect)
هفت امشاسپند ایرانی یاوران خردمند خدای دانا، اهورامزدا به شمار می آیند. متقابلاْ هفت آپکالّوها (مردان دانا) در بابل خردمندان در حلقهٔ یاوری خدای دریا و خرد، اِئا بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.