مطابقت سروآ-اِترِت با سارینای اسکیتان و سارای تورات

مطابقت سروآ-اِترِت با سارینای اسکیتان و سارای تورات
در تورات نام تارگیتای اسکیتی (پدر عالی) به ابرام (پدر عالی) و ابراهیم (پدر امتهای فراوان) ترجمه شده و به واسطهٔ اسکیتان شهر بیت شئان (اسکیتوپل) در اسرائیل پدر امم سامی به شمار رفته است. عنوان ابراهیم (پدر امتهای فراوان) در مورد کشورگشایان بزرگ اسکیتی (سکایی) مانند ایشپاکای (اسحق) و پارتاتوا (بسیار نیرومند، یعقوب، کشتی گیر) نیز به کار رفته است. بر این پایه سروآ-اِترِت (شاهدخت محافظت شده) همسر آشوری پارتاتوا و مادر مادیای اسکیتی (افراسیاب، یوسف باج گیرنده از مصر) با سارینا ملکهٔ اساطیری معروف اسکیتان (سکاها، تورانیان) و سارای تورات (ملکه) همسر ابراهیم مطابقت می نماید.
در اساطیر ایرانی سارینا تحت عنوان ویسپان فریا (دوست داشته شده توسط همگان، فرنگیس) دختر افراسیاب (مادیای کشورگشا) و مادر کیخسرو (کیاخسار، هوخشتره) به شمار رفته است.
در تورات خیلی از نامهای تاریخی کشورگشایان معروف سکایی و ایرانی را ترجمه کرده و در شمار اولاد نخستین آدم جا زده اند. بدین طریق ملت کوچک بنی اسرائیل با مصادره به مطلوب تواریخ ایرانی و سکایی را برای خود بزرگنمایی به خویش اختصاص داده است. خنوخ و آرپاکشاد (آرپوکسائیس) و متوشائیل و… لمک و تارح و ابراهیم و یعقوب و یوسف از این شمارند. چون عده ای از سکاها در اسرائیل ماندگار شدند. می توانند واسطه قرار گرفته باشند. حماسهٔ خود یهود فتح مصر توسط هیکسوسها و پس رانده شدنشان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.