در بارهٔ نام خدای بابلی ایسیمود

در بارهٔ نام خدای بابلی ایسیمود
نام ایسیمود خدای دوچهره به اکدی با دانش و دانشمند معنی می دهد: (ایسّی-مود: با دانش). احتمال دارد آن ربطی با نام زوج اهورا مزدا (خدای دانا)- اهریمن و خصوصاً پیروان آنها، زوج ناستیاها (در معنی افزایندهٔ دانش) – اشوینها (بسیار بینایان) داشته باشد.
नय m. naya wisdom
स्त्यायते{स्त्यै} verb styAyate[styai] increase
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.