اتیمولوژی واژهٔ شوخ

اتیمولوژی واژهٔ شوخ
به نظر می رسد واژهٔ شوخ از ترکیب کلمات اوستایی و پهلوی شا (شادی و خوشی) و اوخ (اوک، پسوند صفت ساز و اسم ساز) پدید آمده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.