ریشهٔ اوستایی اصطلاح فارسی واسه

ریشهٔ اوستایی اصطلاح فارسی واسه
در اوستایی وَس خواهش کردن، آرزو کردن، خواستن است. واسه اینکه در معنی به خواست و خاطر این که، با آن همشکلی و همخوانی دارد. به قول دوستمان محمد لیوانی در مازندرانی واسه را وسه گویند. به معنی برای. (ته وسه =برای تو). بنابراین «خواستن چیزی برای کسی» معنی اصلی واسه به نظر می رسد. واژهٔ هَوَس نیز چنانکه دوستمان امین کیخا در یافته اند در این رابطه است:
هوس در اوستایی به صورت هوَ-وَس معنی دارای اشتیاق و آرزومندی و خواست برای خود معنی می‌دهد.
واسه در لغت نامهٔ دهخدا. [س ِ] (حرف اضافه) در تداول عوام، برای. بهرِ. (یادداشت مؤلف). رجوع به سوی شود. کلمه ٔ تعلیل مأخوذ از واسطه ٔ تازی به معنی به سبب و به جهت و برای و بهر. (ناظم الاطباء). رجوع به واسطه شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.