اتیمولوژی گُل

اتیمولوژی گُل
از آنجایی که نام گُل به خصوص به گُل سرخ اطلاق می‌شده است، لذا آن با واژهٔ سنسکریتی گئورَ (گئولَ، سرخ و مایل به سرخی) مرتبط است؛ لابد این واژه در ایران باستان هم مصطلح بوده است. بر گرفته شدن آن از واژهٔ اوستایی وَرد استبعاد دارد:
गौर adj. gaura reddish
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.