اتیمولوژی بیگانه

اتیمولوژی بیگانه
بعید است این واژه ترکیب پیشوند سلبی بی و پسوند گانه باشد. بلکه صورت ایرانی ترکیب سنسکریتی باهیه (خارجی، بیرون) و جنه/گنه (فرد، قبیله) یا به احتمال بیشتر همان گانهٔ فارسی (پسوند نسبت) به نظر می رسد. خود واژهٔ بیرون هم در واقع به معنی جهت خارج است. شکل اوستایی پیشوند بی، وی (ضد، خارج و بدونِ) است و در واژهٔ ویران باقی مانده است:
बाह्य adj. bAhya foreign, outer
जन m. jana person
जन m. jana tribe
गण m. gaNa tribe
बहिः indecl. bahiH out of
बाह्य adj. bAhya outdoor
बहिः indecl. bahiH outside
वि (vi), opposition, separation, against, indicating reciprocity.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.